Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

U skladu sa aktom Vijeća ministara br: 01-07-5-849/20 od 16.03.2020.godine, u kome su date upute o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokavne korona virusom (COVID-19), direktor Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine donio je Instrukciju o obaveznom postupanju u skladu sa navedenim, Br.DPA-03-02-5-441/20, u sklopu čega je propisana mjera o minimumu procesa rada, koje neće ugroziti obavljanje osnove djelatnosti Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu naredbe i upute Koordinicionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i drugih nadležnih institucija, odlučeno je da se dio poslova i zadataka, za koje je moguće, obavljaju putem elektronske pošte i drugih alternativnih načina bez dolaska u prostorije institucije.

Apelujemo na sve stranke, izuzev u slučaju dostave hitnih akata, da Centru za uklanjanje mina u BiH dostavljaju podneske na sljedeće načine:

Putem e- pošte: info@bhmac.tihenoci.com

Putem pošte na adresu: Kasindolska 192, Sarajevo,Bosna i Hercegovina

Kontakt telefoni : 033 253800 (Kabinet direktora)

065404312 (Odnosi sa javnošću)

061229994(Protokol)

065911408 (Tehnički sekretar)

Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima moguće je dostaviti podneske lično na na adresu: Kasindolska 192, Sarajevo,Bosna i Hercegovina radnim danom u periodu od 11.00 do 12.00 časova.

Share:

Leave Comment