Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

FAQ

Odgovor: Poštovani mapu minske situacije možete dobiti putem maila, zajedno sa svim relevantnim informacijama vezanim za područje od vašeg interesovanja. Istovremeno zahvaljujemo na strpljenju, dok čekamo rješavanje postojećih tehničkih poteškova vezanih za rad aplikacije za minsko umnjiva poručja u BiH.
Odgovor: Potrebno se obratiti općini Visoko - Služba za civilnu zaštitu na čijoj teritoriji se nalazi lokacija koja vas interesuje. Općina posjeduje katastar i može da identifikuje traženu lokaciju. Sve informacije o provedenim protuminskim akcijama dostavljamo općini tako da ukoliko je tražena lokacija ranije obrađena kroz neke protuminske aktivnosti ili je u fazi deminiranja informacije o tome možete dobiti u općini (Služba za civilnu zaštitu - koordinator za deminiranje). Inače, uobičajen način dostavljanja informacija o minskoj opasnosti građanstvu je preko općina na čijoj se teritoriji nalazi konkretna lokacija.
Odgovor: Nadzor nad radom BHMAC-a vrši Komisija.BHMAC se nalazi u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH
Odgovor: BHMAC ima 180 zaposlenih i ima urede/kancelarije u Banjoj Luci i Sarajevu i 8 regionalnih ureda u Banja Luci, Sarajevu, Palama, Travniku, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Brčkom.
Odgovor: BHMAC obavlja sljedeće zadatke: a) održava i vodi centralnu bazu podataka o minskim poljima i kapacitete za mape; b) predlaže tehničke i sigurnosne standarde, kao i standarde kvaliteta obavljenog posla za operacije deminiranja i predlaže certifikate na odobrenje Komisiji; c) pregleda dokaze o kvalificiranosti međunarodnih i domaćih firmi za deminiranje za njihovu akreditaciju, koje odobrava Komisija; d) predlaže standarde za obuku koju će odobriti Komisija, te pratiti i izvještavati o njihovoj provedbi; e) priprema prijedloge za rad na deminiranju područja koja su na međuentitetskoj crti razgraničenja, koje ce odobriti Komisija; f) priprema planove rada i proračune za svoje aktivnosti, kao i izvješća i obracune, koje će odobriti Komisija i nakon toga dostaviti Odboru donatora; g) obavljati i druge poslove sukladno aktu o osnivanju.
Odgovor: Ukoliko uočite minsko eksplozivna sredstva ista obilježite improvizovanim oznakama, nikako ne dirati ili pomjerati ili odnosite .O istom obavjestite nadležne organe (Civilne zaštite ili policiju).
Odgovor: Aplikacija se instalira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u BiH. Dodatna prednost aplikacije je i mogućnost, da ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat, upozorava se na koji način treba da se ponaša u takvoj situaciji, odnosno kako da obavijesti nadležne institucije o pronalasku istog. Aplikacija doprinosi većoj sigurnosti svih lica koja se kreću u blizini minsko sumnjivih područja, a naročito pripadnika gorske službe spašavanja i granične policije, zbog svakodnevne potrage za nestalim licima i nelegalnim prelascima granice od strane migranata. Mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama u našoj zemlji je trenutno dostupna na iOS platformi, dok će za korisnike Android sistema biti uskoro dostupna.
Odgovor: Prema novoodobrenom roku u skladu sa Konvencijom o zabrani protivpješadijskih mina, predviđeno je da naša zemlji bude očišćena od mina do 2027. godine.