Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Struktura/Odluka o osnivanju/Nadležnosti

Struktura/Odluka o osnivanju/Nadležnosti

ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI/NADLEŽNOSTI

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU CENTRA ZA UKLANJANJE

Struktura BH MAC-a:

NADLEŽNOSTI CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Donošenjem Zakona o deminiranju 2002. godine uspostavljena je centralna struktura BHMAC na državnom nivou pri Ministarstvu civilnih poslova BiH, u cilju unaprjedjenja funkcionalnosti strukture, ali i osiguranja kvaliteta, ekonomičnosti i efikasnosti cjelokupnog procesa.

Kao stručna služba Komisije za deminiranje u BiH, formira se Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini/BHMAC.
BHMAC ima urede/kancelarije u Banjoj Luci i Sarajevu i 8 regionalnih ureda u Banja Luci, Sarajevu, Palama, Travniku, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Brčkom. koji za svoj rad odgovaraju BHMAC.

U ime Komisije za deminiranje BHMAC obavlja sljedeće zadatke:
a) održava i vodi centralnu bazu podataka o minskim poljima i kapacitete za mape;
b) predlaže tehničke i sigurnosne standarde, kao i standarde kvaliteta obavljenog posla za operacije deminiranja i predlaže certifikate na odobrenje Komisiji;
c) pregleda dokaze o kvalificiranosti međunarodnih i domaćih firmi za deminiranje za njihovu akreditaciju, koje odobrava Komisija;
d) predlaže standarde za obuku koju će odobriti Komisija, te pratiti i izvještavati o njihovoj provedbi;
e) priprema prijedloge za rad na deminiranju područja koja su na međuentitetskoj crti razgraničenja, koje ce odobriti Komisija;
f) priprema planove rada i proračune za svoje aktivnosti, kao i izvješća i obracune, koje će odobriti Komisija i nakon toga dostaviti Odboru donatora;
g) obavljati i druge poslove sukladno aktu o osnivanju.

Nadzor nad radom BHMAC-a vrši Komisija.

Ured/Kancelarija Sarajevo i Banja Luka obavlja sljedeće zadatke:
a) vodi operacije upoznavanja s minama, obilježavanje mina, izviđanja i uklanjanja mina (u tehničkim standardima odobrenim od Komisije i koristeći se postojećom civilnom ekspertizom u strukturama unutar entitetskih vlada);
b) osigura podatke za centralnu bazu podataka o minskim poljima;
c) koordinirati aktivnosti na deminiranju s drugim operativnim agencijama, vodeći računa da se one bave odobrenim prioritetima i da rade sukladno odobrenim standardima;
d) priprema prijedloge prioriteta za operacije deminiranja i izdaje radne zadatke u toku operacija deminiranja; vrši inspekciju, te, nakon završetka zadatka, vrši analizu kontrole kvaliteta i predlaže izdavanje certifikata o izvršenoj kontroli kvaliteta očišćenih površina;
e) predlaže listu prioritetnih zadataka vladi entiteta;
f) priprema planove rada, proračun, izvješća i obračune za prezentiranje vladi entiteta, BHMAC-u, Komisiji i Odboru donatora;
g) obavlja druge zadatke sukladno aktu o osnivanju.