Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

U saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Komisijom za deminiranje , BHMAC-om i UNDP BiH danas je u Zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu organizovan je sastanak Odbora donatora za protivminske akcije 30. marta 2016. godine.
Sastanku su prisustvovali predstavnici ključnih ambasada i organizacija uključenih u protivminske akcije, a osnovni cilj je bio pregled dosadašnjih aktivnosti i definiranje narednih koraka u ovoj oblasti.

Ministar civilnih poslova Adil Osmanović je naglasio da je cilj sastanka da se vrati povjerenje donatora u domaće institucije koje se bave deminiranjem, prije svega BHMAC, jer je upravo nedostatak novca jedan od glavnih razloga sporosti odvijanja procesa deminiranja, naročito ako se ima u vidu da su mine još uvijek jedna od glavnih prepreka za sigurnost građana i društveni razvoj zemlje. Vodeći se činjenicom da nisu dovoljno razvijene ni tehnologije za operativni rad na terenu, te ako se zadrži trenutna dinamika deminiranja, neće biti moguće implementirati ciljeve postavljene u strateškim dokumentima za oblast deminiranja u zadanom roku.

Predsjedavajući Komisije za deminiranje BiH, Suvad Džafić, informisao je prisutne o najvažnijim aktivnostima koje je realizirala Komisija, naglašavajući da je pripremljen prednacrt Zakona o protivminskom djelovanju, koji nažalost nije dobio podršku Vijeća ministara.

V.d. direktor BHMACa Saša Obradović je istakao značaj usvajanja Land Release koncepta, te izvijestio donatore o progresu u izradi nove Strategije za protuminsko djelovanje. Svi prisutni su dobili i portfolio projekata koje BHMAC planira realizovati u narednom periodu.

Na sastanku je ocijenjeno da je oko 130 općina i gradova direktno ugroženo minama, što je oko 2% ukupne površine BiH, a oko 550.000 stanovnika je ugroženo minskim poljima. Strategijom protuminskog djelovanja 2009.-2019. godina rješavanje minskog problema u BiH predviđeno je do 2019. godine. Kako bi taj cilj bio ostvaren, Centar za uklanjanje mina u BiH je 2015. godine razvio tehničku regulativu za uključenje koncepta „Land release” – vraćanje površine, koji podrazumijeva uvođenje ciljane i sistematske istrage terena u operacije tehničkog izviđanja.
Dosadašnji rezultati na pilot projekima pokazuju da će nastavak primjene ovog koncepta u velikoj mjeri ubrzati i pojeftiniti proces redukcije sumnjive opasne površine u BiH.

Izvor: UNDP.

Share:

Leave Comment