Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 85 km2 ili 3,2% od ukupne površine kantona. Tokom 2015.godine na ovom području je deminirano oko 763.432,77 m2, a sprovedeni su i pilot projekti Land Release na površini od 9km2, koji će nakon verifikacije u narednom periodu biti vraćeni na upotrebu korisnicima.
U pitanju su projekti koji su većinom imali za cilj stvaranje uslova za povratak stanovništva i život u sigurnom okruženju, kao i deminiranje poljoprivrednih površina.
Pa ipak ostvareni rezultati su ispod prosjeka i upućuju na potrebu većeg uključivanja svih relevantnih subjekata, a u cilju bržeg rješavanja problematike mina i minskoeksplozivnih sredstava.

Tokom 2015.godine na području Tuzlanskog kantona nije bilo minskih nesreća, a uništeno je količina od 8077 prjavljenih pronađenih minskoeksplozivnih sredstava.

U Listi prioriteta deminiranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, su u potpunosti ispoštovani opštinski planovi i prioriteti deminiranja, a kao i prethodnih godina, sa ciljem podizanja kvaliteta planiranja u oblasti deminiranja za 2016. godinu, od opština je zatraženo da se aktivnije uključe u poslove planiranja deminiranja na području svojeg teritorija, te da svojim budžetima planiraju određena finansijska sredstva za ove namjene.

Posebno je naglašena potreba za detaljnom analizom odrađenih deminerskih poslova u prethodnoj godini i sveobuhvatnim pristupom svih subjekata kod donošenja opštinskih planova deminiranja na osnovu kojih je urađena Lista prioriteta deminiranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Izvor: NTV.

Share:

Leave Comment