test

  • Home
  • Uspostavljanje nove baze podataka o miniranim područjima i web aplikacije

Uspostavljanje nove baze podataka o miniranim područjima i web aplikacije

U skladu sa Aneks I – Opis akcije za projekat „Izrada web platforme informacionog sistema za BHMAC“, koji je urađen u saradnji sa UNDP BiH i koordinaciji sa BHMAC-om, organizirana je Radionicu za dioničare za upravljanje informacijama u periodu od 7. do 9. maja 2018. godine. Radionica je imala nekoliko ciljeva i na osnovu iskustva i rezultata u radionici IM-a, napravljena je preporuka za sljedeće korake.

Prema preporuci majske radionice, tokom avgusta 2018. godine, predstavnici GICHD-a i UNDP-a proveli su dublje intervjue sa zainteresovanim stranama kako bi identifikovali zahtjeve BHMAC-a za upravljanje informacijama. Analiza zahtjeva izvršena je na participativni način, uključujući različite zainteresirane strane (BHMAC i zaposleni u regionalnim uredima, EUFOR, predstavnici donatora, nevladine organizacije itd.).

Na osnovu opštih preporuka, UNDP je sproveo procenu o dostupnim i proizvodima koje će razviti IT kompanija. Primijećeno je da u BiH postoje kompanije koje bi mogle razviti novi softver za BHMAC, ali troškovi i dugoročno održavanje bili bi veći od planiranog i odobrenog budžeta za Aneks I – DoA.

U Ženevskom međunarodnom centru za izgradnju humanitarnog razminiranja (GICHD), 1. novembra 2018. godine, održana je prezentacija IMSMA jezgra za predstavnike Komisije za deminiranje BiH, BHMAC-a i UNDP-a. Prezentacija se sastojala od sljedećih tema: prezentacija IMSMA jezgre, principi koji stoje iza IMSMA jezgrene strategije, kompozicija sistema, živa demonstracija IMSMA jezgre, kako bi IMSMA jezgra mogla adresirati BHMAC zahtjeve IM-a i IMSMA Core roadmap. Tokom prezentacije učesnici su imali priliku za pitanja i diskusije.

EU je podržala novo softversko rješenje za BHMAC u oktobru 2018. godine.
Memorandum o razumijevanju između BHMAC-a i UNDP-a Potpisan u prosincu 2018. godine
U aprilu je održan sastanak između predstavnika BHMAC / GICHD / UNDP o implementaciji IMSMA jezgra i potrebama za podacima.

BHMAC je u aprilu poslao podatke iz sadašnje baze podataka GICHD-u da bude uvezen i testiran u IMSMA Core-u. Do sada su svi testovi uspješno obavljeni.

Tokom maja 2019. godine, misija GICHD definiše i dokumentuje tok rada za implementaciju sistema i prezentaciju podataka uvezenih u IMSMA Core.