test

Projekat “Integrirana društveno-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” (Broj ugovora: 2017 / 387-336) financira Europska unija i provodi World Vision u partnerstvu s Organizacijom za amputaciju UDAS. U okviru projekta, World Vision, traži angažirane i kvalificirane kandidate za angažiranje rolex replica watches amazon swiss replica watches rolex yachtmaster 2 swiss replica

KONSULTANT

ZA RAZVOJ AKCIONOG PLANA MINE ZA POMOĆ ŽRTVAMA MINA U BIH 2019-2025

1 pozicija

OPIS USLUGA

World Vision traži konsultanta za pomoć projektu World Vision / UDAS tim, BHMAC-u i Koordinacijskom tijelu u izradi dokumenta politike pomoći žrtvama mina (Akcioni plan za pomoć žrtvama mina u BiH 2019-2025, u daljem tekstu Akcioni plan)

POZADINA

World Vision, u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca “UDAS” Republika Srpska i podrškom BHMAC-a i partnerskih općina, provodi dvogodišnji projekt “Integrirana društveno-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”. Specifični cilj je osnaživanje i socijalno-ekonomska integracija žrtava mina i njihovih porodica u 11 opština pogođenih minama u BiH. Jedna projektna aktivnost je da pruži komentare i preporuke za pregled / poboljšanje pod-strategije pomoći žrtvama mina.

Strategija protuminskog djelovanja 2018-2025, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH 30. januara 2019. godine, i entitetske strategije za osobe s invaliditetom (tj. Strategija za unapređenje prava i statusa osoba s invaliditetom u Federaciji BiH 2016- 2021 od 23.12.2016, i Strategija za unapređenje socijalnog položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026 od 27.04.2017.), Propisuje, sa drugim relevantnim dokumentima, politički okvir za pomoć žrtvama mina i žrtvama mina u BiH. Mehanizam koordinacije za pomoć rudnicima, kazetnoj municiji i eksplozivnim ostacima ratnih žrtava u BiH (u daljem tekstu Koordinacijsko tijelo) uspostavljen je 23. svibnja 2018. godine i određen je da osigura koordinaciju politika za pitanja koja se tiču ​​rudnika zemljišta, kasetne municije i preživjelih ERW-a i žrtve.

Partneri u provedbi projekata EU World Vision BiH i Organizacija amputiraca “UDAS”, sa BHMAC-om i Koordinacionim tijelom imaju za cilj pomoći vlastima u izradi dokumenta politike pomoći žrtvama mina (tj. Akcioni plan za pomoć žrtvama mina u BiH 2019-2025) ).

ODGOVORNOSTI KONZULTANTA I OČEKIVANI REZULTATI

Od konsultanta se traži da:

Pregledati postojeće dokumente o politici (Pod-strategija za VA 2009-2019, entitetske strategije za OSI)
Razviti strukturu Akcionog plana
Pripremiti nacrt Akcionog plana
Pripremiti projektni zadatak za radionicu sa ključnim akterima za pomoć žrtvama
Olakšati radionicu sa ključnim akterima za pomoć žrtvama da predstavi nacrt Akcionog plana uz podršku projektnog tima i da se dobiju inputi za pregled nacrta
Sprovesti dodatne bilateralne intervjue relevantnih aktera koji ne učestvuju na radionici (max 8 osoba / institucija)
Integrirati ulazne informacije koje pružaju ključne zainteresirane strane za pomoć žrtvama u konačni Akcioni plan
Pripremite završni izvještaj
Projektni tim će:

ObezbeditI smernice i tehničku podršku po potrebi
Osigurati logističku koordinaciju sa uključenim stranama tokom procesa
Osigurati relevantne tehničke informacije potrebne za olakšavanje procesa
Pokriti troškove radionice i pružite svu logističku podršku u vezi sa
organizacija radionice

OČEKIVANI REZULTATI / IZLAZI:

Rezultat: Nacrt Akcionog plana za pomoć žrtvama u BiH 2019-2025.

Ishod:

Razvijena struktura dokumenta politike do 5. jula 2019. godine
Nacrt akcionog plana (nakon revizije ako je dokument o politici na snazi) do 10. jula 2019. godine
Projektni zadatak za radionicu sa zainteresovanim stranama iz VA razvio se do 10. jula 2019. godine
Radionica je organizovana i održana do 15. jula 2019. godine
Maksimalno 8 intervjuisanih osoba
(oni koji ne prisustvuju radionici) do 17. jula 2019. godine

Akcioni plan i završni izvještaj do 25. jula 2019. godine

MINIMALNE KVALIFIKACIJE I NADLEŽNOSTI

Dobro znanje i iskustvo u oblasti pomoći žrtvama i prava osoba sa invaliditetom
Iskustvo u formulisanju politike i strategije društvenih sektora i prava osoba sa invaliditetom.
Osnovno znanje o sektoru protuminskog djelovanja u BiH ili u regionu Zapadnog Balkana
Kapacitet za rad u kratkom roku
Odlične komunikacijske i organizacijske sposobnosti
Odlične vještine izrade na lokalnom jeziku i engleskom jeziku

TRAJANJE UGOVORA

Period: od 1. jula do 25. jula 2019. godine

FINANSIJSKI UVJETI

Predviđeno angažovanje konsultanta je ukupno 10 dana. Plaćanje će biti izvršeno nakon isporuke i odobrenja proizvoda.

Svi kandidati zainteresovani za gore navedeni angažman, treba da dostave:

Izražen interes za konsultantske usluge.
Životopis sa relevantnim kvalifikacijama i iskustvom
Naknada za konsultantske usluge, uključujući sve primjenjive poreze;
Ostali troškovi kao što su putovanje, smještaj, obroci itd., ako je primjenjivo
Porezni broj (ako je primjenjivo)
Referentni kontakti kao dokaz prethodnog angažmana na istim ili sličnim poslovima
Dokument treba dostaviti na e-mail adresu: admindept_bih@wvi.org

Rok za podnošenje dokumenata je četvrtak, 27. juni 2019. godine. Za daljnje korake u procesu odabira bit će kontaktirani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Telefonski broj naše kancelarije je 033 660 426

Share:

Leave Comment