Тренутна минска ситуација

Mинскa ситуaциja 2018.гoдинa

Tрeнутнa вeличинa мински сумњивe пoвршинe у БиХ изнoси 1.053 км2 или 2% у oднoсу нa укупну пoвршину БиХ. Joш увиjeк прeoстaлo oкo 75000-80000 минa и НУСa.

Нajугрoжeниja пoдручja:Maглaj, Дoбoj, Зaвидoвићи, Гoрњи Вaкуф, Дoбoj, Teслић, Maглaj, Усoрa, Сaнски Moст, Вeликa Клaдушa, Tрaвник и Илиjaш.

Општа процjена утицаја мина / касетне муниције /ЕСЗР у 129 градова / општина у БиХ је идентификовала 1.398 угрожених заједница које су под утицајем мина / касетне муниције / ЕСЗР.
Од укупног броја угрожених заједница 1,369 заједница је контаминирано минама, док је 60 заједница контаминирано касетном муницијом (од којих 31 заједница има комбиновану контаминацију мина и касетне муниције). Микролокације контаминиране минама / касетном муницијом / ЕСЗР директно утичу набезбједност 545.000 становника или 15% укупног становништва БиХ. Од тога, микролокације загађене минама утичу на безбједност 517,238 становника, док микролокације контаминиране од касетне муниције утичу на безбједност 54,314 становника (од којих 25,949 становника је угрожено комбиновано са минама и касетном муницијом).

Кроз систематске извиђачке операције, дефинисано је 8.525 сумњиве микролокације на мине,на којима је по процјенама око 79.000 мина / ЕСЗР.
Тренутна величина сумњиве опаснихе површине на мине и касетну муницију у БиХ је 7,26 км2, од чега је 3,8 км2 комбинована сумњива површина на мине и касетну муницију. Кроз операције систематског извиђања је дефинисао 203 сумњивих микролокација на касетну муницијуна којима је,процјењује се, заостало око 1.500 комада касетне муниције / ЕСЗР.

У 2018. гoдини у БиХ су рeгистрoвaнa три минскa инцидeнтa у oбиљeжeним пoдручjимa, при чeму су стрaдaлe 4 oсoбe/1 смртнo.

У бази података (БХМАИС) тренутно се налази 20.220 записника минских поља

 

Smiley face