Upozoravanje na mine

Skraćeni priručnik iz upozoravanja na mine

Aktivnosti/Izvještaj 2018

Upozoravanje na mine predstavlja jednu od komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR).

Dugoročno smanjenje rizika od mina može se efikasno i provjereno postići samo stalnim provođenjem akcija upozoravanja na mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR).

Redukcija rizika kroz operacije deminiranja i obilježavanja i veća uključenost instruktora za upozoravanje na mine, dovodi do smanjenja broja žrtava u proteklom periodu.

Upozoravanje na mine/ESZR obuhavata javno informiranje, edukaciju stanovništva i povezivanje sa ugroženom zajednicom.

BHMAC je državno koordinacijsko tijelo sa glavnom odgovornošću za obuku instruktora koji sprovode upozoravanje na mine, te za izradu  standarda za edukaciju o opasnostima od mina. Sprovođenje projekata upozoravanja na mine obavljaju akreditovane organizacije čiji su projekti certificirani i odobreni od strane BHMAC-a. Nadzor nad sprovođenjem  aktivnosti upozoravanja na mine vrši BHMAC.

Od 2003. godine, upozoravanje na mine je jedan od glavnih zadataka  BHMAC-a i standardi za upozoravanje na mine se temelje na onima na međunarodnom nivou.

Upozoravanje na mine je namijenjeno svima, uključujući djecu, odrasle, učitelje i posebno muške poljoprivrednike, jer oni imaju najveći rizik od ozljeda ili smrti od nezgoda povezanih s minama. Najčešći načini prenosa informacija su plakati, natpisi, brošure i školske prezentacije.

Edukacije se pružaju djeci školskog uzrasta u obliku školskih programa koji naglašavaju važnost svijesti o minama i prevencije povreda. Interaktivne lutkarske predstave i radionice su efektivni vizualni prikazi koji provode ključne koncepte upozoravanja na mine. Obuka se takođe pruža i odraslima i nastavnicima. Ovakav vid obuke je namijenjen da pomogne nastavnicima da uključe upozoravanje na mine u predmete osnovne škole, pružajući djeci različitih uzrasta informacije o opasnostima od mina. Pored toga, upozoravanje na mine je obavezan predmet u pet od 10 kantona u Federaciji BiH i u Brčko distriktu.

EUFOR BiH, putem svog Odjela za koordinaciju minskih informacija i LOT timova, uz pomoć obučenih i akreditovanih instruktora za minsko upozoravanje, rade na edukaciji o opasnostima od mina za  lokalnu zajednicu širom BiH.  LOT-timovi, u saradnji sa pripadnicima Oružanih snaga BiH, organiziraju predavanja u školama kako bi djecu informirali o opasnostima od mina i NUS-a.

Kontakt :

+387 33 253-804

Smiley face